Städning av samhället och sjöpromenaden!

Glöm inte att samhällsföreningens årliga höststädning är nu på lördag. Ta med dig ett par rejäla handskar och ett glatt humör och kom och hjälp till med vad du kan. Vi samlas vid Los badplats kl 09:00 och avslutar med lite fika när vi är klara. Du får delta efter förmåga och i den utsträckning du vill, och vi håller avstånd enligt gällande restriktioner. Vi behöver ett antal röjsågar, krattor och ett antal händer som kan plocka skräp och/eller samla ihop sly.

//Styrelsen i Hjortsberga samhällsförening

Samhällsföreningens protokoll

2020-07-17 Årsmöte

2020-06-15 Styrelsemöte

2020-02-10 Styrelsemöte

2019-11-11 Styrelsemöte

2019-09-09 Styrelsemöte

2019-01-14 Styrelsemöte

2019-03-17 Styrelsemöte

2019-03-04 Konstituerande Styrelsemöte

2018-10-29 Styrelsemöte

2018-08-13 Styrelsemöte

2018-04-09 Styrelsemöte

2018-06-11 Styrelsemöte

2018-03-06 Konstituerande möte

Digitalt årsmöte Hjortsberga Samhällsförening 2020

Nedan följer årsmöteshandlingarna, och längst ner på sidan finner du en länk till röstningsdokumentet som du ska fylla i och skicka in om du vill vara med och rösta. Årsmötet pågår mellan den 2/7- 2020 till den 17/7- 2020. Efter den 17/7 stängs röstningen och årsmötet avslutas. Tack för din medverkan till ett bättre samhälle!

1.     Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Hjortsberga Samhällsförening avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för kalenderåret 2019.

Årsmötet

Föreningens årsmöte avhölls på Hjortsbergagården, Hjortsberga den 4:e mars 2019. Årsmötet samlade 21 medlemmar.

Årsmötesförhandlingarna

Inga motioner hade inkommit till mötet. Under förhandlingarna fick styrelsen i uppdrag att ta fram nya stadgar till föreningen samt att verka för att de tomter som finns lediga i samhället saluförs bättre.

Styrelsen

Under året har styrelsen varit samlade vid fem protokollförda sammanträden och haft följande sammansättning:

Rolf Bladh                                  Ordförande       Hela kalenderåret

Björn Andersson                        Kassör              Hela kalenderåret

Elisabeth Berggren                    Sekreterare      Hela kalenderåret

Charlotte Johansson                  Ledamot           Del av kalenderåret

Jerry Lindqvist                            Ledamot           Hela kalenderåret

Micke Ljunggren                         Ledamot           Hela kalenderåret

Niklas Pettersson                       Ledamot           Hela kalenderåret

Martin Tinnus                             Ledamot           Hela kalenderåret

Avgifter och ekonomi

Föreningens ekonomi har ett saldo på 38 623 kr kontant. Medlemsavgiften är 50 kr/hushåll och år. Årsmötet 2019 har beslutat att medlemsavgiften för 2020 blir 100 kr/hushåll/år,

Föreningens medlemsantal

Antalet betalande medlemmar är 72 st.

Den allmänna verksamheten

Föreningen har under året arbetat med att

 • vårda badplatsen Los
 • sköta flaggningen vid de gemensamma flaggstängerna
 • vårda strandpromenaden
 • infarten till byn får en julgran samt julbock
 • vårstäda strandpromenaden och badvikar, detta genomfördes den 5:e maj med 32 deltagare
 • ordna att två sopcontainers kommer lagom till vårstädningen av samhället
 • genomföra en tipspromenad, sedvanligt på långfredagen, ca 90 deltagare njöt av vår fina strandpromenad
 • för första gången någonsin så genomfördes en promenadloppis där ca 15 hushåll deltog, vädret var inte det bästa men vi hoppas att detta blir en tradition
 • höststäda strandpromenaden samt städning av området kring återvinningsplatsen vid järnvägen, vid detta tillfälle deltog ett 19 medlemmar
 • fira att juldekorationerna kommit på plats med glögg och tomtebesök, ett 30-tal personer deltog

Slutord

Verksamhetsåret 2020 har i sin inledning påverkats kraftigt med anledning av coronapandemin, vi har inte haft möjlighet att genomföra varken årsmötet enligt stadgarna eller någon av våra traditionella våraktiviteter men styrelsen har genom beslut tagna par capsulam fortsatt att verka för att Hjortsberga ska vara en attraktiv plats att bo i. Vi hoppas att vi ska få flera att göra en eller ett par timmar per år för vår gemensamma trevnad. En ny aktivitet som vi hoppas kommer samla många deltagare är en pub-afton för samhällets innevånare.

Vi har även aktiverat oss i den Facebookgrupp som finns för samhällets innevånare, det är vår ambition att i den gruppen informera om styrelsen arbete framgent.

Under året har vi genom kontakter med kommunen verkat för Hjortsberga ska vara en attraktiv plats att bo i, detta arbete ska vi intensifiera under det kommande året. En viktig fråga är vilken tillgång invånarna i samhället har att utnyttja kollektiva färdmedel. Vi funderar även på att försöka återskapa de fina strövstigar som fanns i närområdet innan stormen Gudrun. Många av dessa försvann i samband med stormen, och det är nu hög tid att försöka restaurera dem. För med all säkerhet kan även fina stigar i skog och mark var något som gör vår bygd attraktivare.

Med tillförsikt ser vi i fram emot att 2021 ska medföra ytterligare förbättringar för samhället.

Hjortsberga 2020-06-15

2.     Ekonomisk rapport

Vid räkenskapsårets slut fanns:

Kontant                3 070 kr

Bank                   35 553 kr

Totalt                  38 623 kr

FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Vi föreslår att medlemsavgiften för 2021 förblir 100 kr/hushåll

3.     Revisionsberättelse

Lars-Olof Franzén utsedd revisor att granska Hjortsberga Samhällsförenings räkenskaper för 2019 får efter fullgjort uppdrag meddela följande:

Räkenskaperna är rätt och noggrant förda, inkomster såväl som utgifter är styrkta med vederbörliga verifikationer. Bokförda tillgodohavande stämmer med överens med bankbesked. Då jag inte funnit anledning till anmärkning föreslår jag att styrelsen och räkenskapsföraren får ansvarsfrihet för den revisionen omfattar.

Hjortsberga den 16 mars 2020

FÖRSLAG FRÅN REVISORN

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

4.     Förslag på ledamöter och ordförande för föreningen

Ordförande

Rolf Bladh

Ledamöter

Björn Andersson
Elisabeth Berggren
Charlotte Johansson
Jerry Lindqvist
Micke Ljunggren
Niklas Pettersson
Martin Tiinus.

5.     Förslag på revisor

Lars-Olof Franzén

6.     Förslag till valberedning

Sandra Ramström och Camilla Oskarsson

7.     Förslag på stadgar

 • 1. SYFTE

Hjortsberga Samhällsförening är en ideell förening.

Föreningens syfte är: att främja utvecklingen för Hjortsberga samhälle så att det finns möjligheter till boende och meningsfull tillvaro för alla åldrar i Hjortsberga.

 • 2. FÖRENINGENS ORGAN
 1. Årsmöte
 2. Extra möte
 3. Styrelse
 4. Revisorer
 • 3. MEDLEMMAR

Till medlemmar i föreningen kan antas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen. Genom sitt medlemskap har medlem godkänt att föreningen och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet. Sådana uppgifter skall dock aldrig omfatta personnummer.

 • 4. MEDLEMSAVGIFT

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställes av årsmötet för ett år i taget.

 • 5. ÅRSMÖTE

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter kalenderårets utgång. Kallelse till årsmöte skall kungöras senast fjorton dagar före årsmötet genom annons i Smålandsposten samt affischering på föreningens anslagstavlor .

Varje närvarande medlem som erlagt sin medlemsavgift för det kalenderåret som årsmötet avser äger en röst. Röstning sker öppet såvida inte sluten röstning begärts. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

 • 6. FÖRSLAG

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådant förslag skall, för att kunna behandlas, ha inkommit till styrelsen senast den 31 december verksamhetsåret. Årsmötet kan behandla andra frågor än de som förekommer i den utsända föredragningslistan, om årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar detta.

 • 7. EXTRA MÖTE

Extra möte skall sammankallas om årsmöte så beslutar, eller om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det påkallat. Kallelse ska ske på samma sätt som till årsmöte och endast ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

 • 8. STYRELSE

Styrelsen har sitt säte i Hjortsberga.

Årsmötet utser föreningens ordförande jämte det antal övriga ledamöter som årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandatperiod.

Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser då sekreterare och kassör samt två firmatecknare att var för sig tecknar föreningens firma. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet beslutat.

 • 9. EKONOMISK FÖRVALTNING

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning och vad i övrigt som berör föreningen samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

 • 10. STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två möten.

 • 11. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa möten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två möten som nämnts ovan. Vid upplösning av föreningen skall samtliga beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångar skall likaledes väckas minst tre veckor före det första av de två mötena. Eventuella tillgångar må ej fördelas mellan styrelseledamöter eller övriga medlemmar utan tillfalla en ideell verksamhet.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Vi föreslår att årsmötet fastställer stadgarna enligt förslaget

8.     Fråga om hjärtstartare till samhället

Styrelsen har undersökt möjligheterna att installera en hjärtstartare som skulle vara tillgänglig dygnet runt i samhället. Efter en preliminär förfrågan kan en sådan installeras vid Allbohus lägenheter på Västregårdsvägen.

Priset för en hjärtstartare ligger inom ramen 10 000 – 20 000 kr till detta tillkommer sedan en särskild uppvärmd box (krävs eftersom hjärtstartaren måste förvaras varmt) kostnad ca 6 000 kr och till detta tillkommer en driftskostnad på som ligger inom ramen 250 – 1 150 kr per år exkl. el.

Styrelsen bedömer att vi inte kan klara detta utan hjälp av extern finansiering.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Vi föreslår att föreningen verkar för att en hjärtstartare placeras under förutsättning att ett bidrag från föreningen på högst 10 000 kr räcker.

9.     Fråga om matplats vid Los och sittplatser utmed strandpromenaden

Borden som är placerade vid badplatsen och korsningen Skolvägen/Åredavägen har fallit för åldern och behöver ersättas. Kostnad för detta är 1 000 kr exkl. material. Vidare har den gamla sittplatsen utmed strandpromenadens sträckning på sågverksområdet försvunnit.

FÖRSLAG TILL BESLUT

VI föreslår att bordet vid badplatsen ersätts samt sittplatsen utmed strandpromenaden. Bordet vid korsningen forslas bort och ersätts inte.

10.                   Fråga om farthinder i samhället

Frågan har väckts att blomsterlådor ska sättas upp som farthinder, framförallt på Skolvägen för att dämpa farten. Vi undersöker nu vilka tillstånd som krävs i så fall men om vi får tillstånd som avser vi att sätta ut ett antal farthinder på vägarna framförallt kring skolan och lekparken.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Föreningen ska verka för att farthinder placeras ut.

11.                   Fråga om pubkväll

Enligt tidigare beslut så planerar vi att genomföra en pubkväll med samkväm för boende i samhället, vi önskar därför få förslag på både ett lämpligt datum och lämplig plats.

 

Nedan finner du en länk till det dokument där du kan rösta enligt årsmöteshandlingarna. Du öppnar dokumentet, sparar det på din egna dator när du fyllt i det och mailar det till Rolf Bladh på mailadress: r.bladh@bahnhof.se

Uppstår problem eller du har några frågor så tveka inte att höra av dig till Rolf eller någon annan i styrelsen så hjälper vi dig! Du måste lämna din röst senast den 17/7-2020 då årsmötet avslutas.

Röstning Digitalt årsmöte 2020

 

 

Information kring digitalt årsmöte Hjortsberga Samhällsförening

Den 15 juni hade styrelsen för första gången på länge ett möte där ledamöterna träffades. Huvudfrågan var föreningens årsmöte. Vi beslöt att genomföra årsmötet digitalt under tidsperioden 2-17 juli genom en omröstning som kommer på denna sida på ett särskilt formulär som kommer att publiceras den 2 juli.

Om det finns något som Ni vill avhandlas på årsmötet lämna Ert förslag på mail r.bladh@bahnhof.se alternativt till någon i styrelsen fram till den 1 juli.

Om Du känner till någon medlem som inte har internet kontakta Elisabeth Berggreen på mail berggreen.flink@telia.com som då kan hjälpa denna medlem.

Den 2 juli kommer årsmöteshandlingar läggas ut på hemsidan, just nu består de av:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk rapport inkl förslag på medlemsavgift (Styrelsen föreslår oförändrad avgift på 100 kr/hushåll)
 • Revisionsberättelse
 • Förslag på ledamöter styrelse och ordförande
 • Förslag på valberedning, två personer (här saknas namns så kom gärna med förslag)
 • Förslag till stadgar (uppdrag från förra årsmötet)
 • Fråga om hjärtstartare till samhället
 • Fråga om matplats vid Los och sittplatser utmed strandpromenaden
 • Fråga om farthinder i samhället
 • Fråga om pubkväll
 • Övriga frågor från medlemmarna

 

Till sist en påminnelse och ett tack!

Påminnelse till Er som inte betalt medlemsavgiften för 2020, inbetala den antingen på bankgiro 5323-8333 ange namn och adress eller swish 1235952494 ange namn och adress.

Till sist ett stort tack till Bernt Andersson på Södervägen som har rensat och städat upp badplatsen vid skolan, bra jobbat!

Hjortsberga samhällsförening

Rolf Bladh

Informationsblad maj 2020

Klicka på länken för att läsa informationsbladet maj 2020.

Informationsbladet maj 2020

 

 

Förslag till nya stadgar i Samhällsföreningen

Länk till dokumentet: HJORTSBERGA SAMHÄLLSFÖRENING STADGAR

HJORTSBERGA SAMHÄLLSFÖRENING STADGAR

 • 1. SYFTE

Hjortsberga Samhällsförening är en ideell förening.

Föreningens syfte är: att främja utvecklingen för Hjortsberga samhälle så att det finns möjligheter till boende och meningsfull tillvaro för alla åldrar i Hjortsberga.

 • 2. FÖRENINGENS ORGAN
 1. Årsmöte
 2. Extra möte
 3. Styrelse
 4. Revisorer
 • 3. MEDLEMMAR

Till medlemmar i föreningen kan antas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen. Genom sitt medlemskap har medlem godkänt att föreningen och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet. Sådana uppgifter skall dock aldrig omfatta personnummer.

 • 4. MEDLEMSAVGIFT

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställes av årsmötet för ett år i taget.

 • 5. ÅRSMÖTE

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till årsmöte skall kungöras senast fjorton dagar före årsmötet genom annons i Smålandsposten samt affischering på föreningens anslagstavlor .

Varje närvarande medlem som erlagt sin medlemsavgift för verksamhetsåret äger en röst. Röstning sker öppet såvida inte sluten röstning begärts. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

 • 6. FÖRSLAG

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådant förslag skall, för att kunna behandlas, ha inkommit till styrelsen senast den 31 december verksamhetsåret. Årsmötet kan behandla andra frågor än de som förekommer i den utsända föredragningslistan, om årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar detta.

 • 7. EXTRA MÖTE

Extra möte skall sammankallas om årsmöte så beslutar, eller om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det påkallat. Kallelse ska ske på samma sätt som till årsmöte och endast ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

 • 8. STYRELSE

Styrelsen har sitt säte i Hjortsberga.

Årsmötet utser föreningens ordförande jämte det antal övriga ledamöter som årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandatperiod.

Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser då sekreterare och kassör samt två firmatecknare att var för sig tecknar föreningens firma. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet beslutat.

 • 9. EKONOMISK FÖRVALTNING

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning och vad i övrigt som berör föreningen samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

 • 10. STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två möten.

 • 11. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa möten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två möten som nämnts ovan. Vid upplösning av föreningen skall samtliga beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångar skall likaledes väckas minst tre veckor före det första av de två mötena. Eventuella tillgångar må ej fördelas mellan styrelseledamöter eller övriga medlemmar utan tillfalla en ideell verksamhet.

Årsmötesärenden enligt stadgarna

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fasställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet.
 4. Fråga om årsmötet kallats i rätt tid enligt stadgarna
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisorernas berättelse
 6. Fastställande av bokslut
 7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av styrelsens storlek och mandatperiod
 11. Val av ordförande jämte övriga styrelseledamöter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Eventuella andra val
 15. Andra ärenden varom årsmötet beslutar
 16. Årsmötet avslutas

Maskrostid!

Kanske kan de här små gula blommorna lysa upp tillvaron även när vårsolen går i moln.

 

Ett solfärgat täcke av maskrosblom

syns tätt över vårgrön äng.

I ett glänsande hav med böljor av guld

blir var blomma som gyllene peng.

 

När bina har levt i sitt överflöd

och druckit av maskrosens vin,

då byter snart blomman sin pråliga dräkt,

som nyss var så lockande fin.

 

Men frukten av festen för blommor och bin

står plötsligt som cirkelrund boll,

så bräcklig och lätt i försommarvind

med frön i givakt under vitt parasoll.

 

Som små astronauter slungas de ut

i maskrosfröfylld atmosfär.

Sin kapsel de lämnar med nyfött hopp

och känner att vindarna bär.

 

När luften står still över dunvit äng

då gör fröastronauten ett stopp

och sakta den dalar mot okänt mål

i ett ljudlöst fallskärmshopp.

 

Nu sörjer ej någon de tusentals ljus

som vinden i hast blåste ut,

för med fallskärmsavtal har var flora försetts,

och till våren då faller det ut.

 

Då blir åter den blomstrande ängen

som ett valv utav blänkande mynt.

I den färgrika, fagra naturen

är maskrosen självklar som pynt.

 

De här verserna är skrivna och inskickade av Jan-Ingmar Magnusson.

Vattenläcka i västra Alvesta och Hjortsberga

En vattenläcka på ledningsnätet gör att västra Alvesta och Hjortsberga kan vara utan vatten. Reparation pågår. Vatten finns att hämta i tappkran vid kommunförrådet mot parkeringen, Hjärtenholmsvägen 14, Alvesta.

Mer info finns på: https://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/vattenlacka-i-vastra-alvesta-och-hjortsberga/

 

Inställt årsmöte och vårstädning

Med anledning av det nuvarande läget när det gäller spridningen av Covid 19 har styrelsen beslutat att vi skjuter ytterligare på årsmötet, vi kommer att återkomma med nytt datum.

Vi skjuter också på vårstädningen tills hösten, när förhoppningsvis läget har normaliserats något.

Krisutbildningen skjuts på framtiden

Den utbildning som samhällsföreningen i samarbete med MSB avsåg att genomföras den 19/4 måste tyvärr skjutas på framtiden på grund av Covid-19. Då har vi förhoppningsvis facit på Corona-krisen och mycket att dra lärdom av. Mer information kommer framöver.