Digitalt årsmöte Hjortsberga Samhällsförening 2020

Nedan följer årsmöteshandlingarna, och längst ner på sidan finner du en länk till röstningsdokumentet som du ska fylla i och skicka in om du vill vara med och rösta. Årsmötet pågår mellan den 2/7- 2020 till den 17/7- 2020. Efter den 17/7 stängs röstningen och årsmötet avslutas. Tack för din medverkan till ett bättre samhälle!

1.     Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Hjortsberga Samhällsförening avlämnar härmed följande verksamhetsberättelse för kalenderåret 2019.

Årsmötet

Föreningens årsmöte avhölls på Hjortsbergagården, Hjortsberga den 4:e mars 2019. Årsmötet samlade 21 medlemmar.

Årsmötesförhandlingarna

Inga motioner hade inkommit till mötet. Under förhandlingarna fick styrelsen i uppdrag att ta fram nya stadgar till föreningen samt att verka för att de tomter som finns lediga i samhället saluförs bättre.

Styrelsen

Under året har styrelsen varit samlade vid fem protokollförda sammanträden och haft följande sammansättning:

Rolf Bladh                                  Ordförande       Hela kalenderåret

Björn Andersson                        Kassör              Hela kalenderåret

Elisabeth Berggren                    Sekreterare      Hela kalenderåret

Charlotte Johansson                  Ledamot           Del av kalenderåret

Jerry Lindqvist                            Ledamot           Hela kalenderåret

Micke Ljunggren                         Ledamot           Hela kalenderåret

Niklas Pettersson                       Ledamot           Hela kalenderåret

Martin Tinnus                             Ledamot           Hela kalenderåret

Avgifter och ekonomi

Föreningens ekonomi har ett saldo på 38 623 kr kontant. Medlemsavgiften är 50 kr/hushåll och år. Årsmötet 2019 har beslutat att medlemsavgiften för 2020 blir 100 kr/hushåll/år,

Föreningens medlemsantal

Antalet betalande medlemmar är 72 st.

Den allmänna verksamheten

Föreningen har under året arbetat med att

 • vårda badplatsen Los
 • sköta flaggningen vid de gemensamma flaggstängerna
 • vårda strandpromenaden
 • infarten till byn får en julgran samt julbock
 • vårstäda strandpromenaden och badvikar, detta genomfördes den 5:e maj med 32 deltagare
 • ordna att två sopcontainers kommer lagom till vårstädningen av samhället
 • genomföra en tipspromenad, sedvanligt på långfredagen, ca 90 deltagare njöt av vår fina strandpromenad
 • för första gången någonsin så genomfördes en promenadloppis där ca 15 hushåll deltog, vädret var inte det bästa men vi hoppas att detta blir en tradition
 • höststäda strandpromenaden samt städning av området kring återvinningsplatsen vid järnvägen, vid detta tillfälle deltog ett 19 medlemmar
 • fira att juldekorationerna kommit på plats med glögg och tomtebesök, ett 30-tal personer deltog

Slutord

Verksamhetsåret 2020 har i sin inledning påverkats kraftigt med anledning av coronapandemin, vi har inte haft möjlighet att genomföra varken årsmötet enligt stadgarna eller någon av våra traditionella våraktiviteter men styrelsen har genom beslut tagna par capsulam fortsatt att verka för att Hjortsberga ska vara en attraktiv plats att bo i. Vi hoppas att vi ska få flera att göra en eller ett par timmar per år för vår gemensamma trevnad. En ny aktivitet som vi hoppas kommer samla många deltagare är en pub-afton för samhällets innevånare.

Vi har även aktiverat oss i den Facebookgrupp som finns för samhällets innevånare, det är vår ambition att i den gruppen informera om styrelsen arbete framgent.

Under året har vi genom kontakter med kommunen verkat för Hjortsberga ska vara en attraktiv plats att bo i, detta arbete ska vi intensifiera under det kommande året. En viktig fråga är vilken tillgång invånarna i samhället har att utnyttja kollektiva färdmedel. Vi funderar även på att försöka återskapa de fina strövstigar som fanns i närområdet innan stormen Gudrun. Många av dessa försvann i samband med stormen, och det är nu hög tid att försöka restaurera dem. För med all säkerhet kan även fina stigar i skog och mark var något som gör vår bygd attraktivare.

Med tillförsikt ser vi i fram emot att 2021 ska medföra ytterligare förbättringar för samhället.

Hjortsberga 2020-06-15

2.     Ekonomisk rapport

Vid räkenskapsårets slut fanns:

Kontant                3 070 kr

Bank                   35 553 kr

Totalt                  38 623 kr

FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Vi föreslår att medlemsavgiften för 2021 förblir 100 kr/hushåll

3.     Revisionsberättelse

Lars-Olof Franzén utsedd revisor att granska Hjortsberga Samhällsförenings räkenskaper för 2019 får efter fullgjort uppdrag meddela följande:

Räkenskaperna är rätt och noggrant förda, inkomster såväl som utgifter är styrkta med vederbörliga verifikationer. Bokförda tillgodohavande stämmer med överens med bankbesked. Då jag inte funnit anledning till anmärkning föreslår jag att styrelsen och räkenskapsföraren får ansvarsfrihet för den revisionen omfattar.

Hjortsberga den 16 mars 2020

FÖRSLAG FRÅN REVISORN

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

4.     Förslag på ledamöter och ordförande för föreningen

Ordförande

Rolf Bladh

Ledamöter

Björn Andersson
Elisabeth Berggren
Charlotte Johansson
Jerry Lindqvist
Micke Ljunggren
Niklas Pettersson
Martin Tiinus.

5.     Förslag på revisor

Lars-Olof Franzén

6.     Förslag till valberedning

Sandra Ramström och Camilla Oskarsson

7.     Förslag på stadgar

 • 1. SYFTE

Hjortsberga Samhällsförening är en ideell förening.

Föreningens syfte är: att främja utvecklingen för Hjortsberga samhälle så att det finns möjligheter till boende och meningsfull tillvaro för alla åldrar i Hjortsberga.

 • 2. FÖRENINGENS ORGAN
 1. Årsmöte
 2. Extra möte
 3. Styrelse
 4. Revisorer
 • 3. MEDLEMMAR

Till medlemmar i föreningen kan antas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen. Genom sitt medlemskap har medlem godkänt att föreningen och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet. Sådana uppgifter skall dock aldrig omfatta personnummer.

 • 4. MEDLEMSAVGIFT

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställes av årsmötet för ett år i taget.

 • 5. ÅRSMÖTE

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter kalenderårets utgång. Kallelse till årsmöte skall kungöras senast fjorton dagar före årsmötet genom annons i Smålandsposten samt affischering på föreningens anslagstavlor .

Varje närvarande medlem som erlagt sin medlemsavgift för det kalenderåret som årsmötet avser äger en röst. Röstning sker öppet såvida inte sluten röstning begärts. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

 • 6. FÖRSLAG

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådant förslag skall, för att kunna behandlas, ha inkommit till styrelsen senast den 31 december verksamhetsåret. Årsmötet kan behandla andra frågor än de som förekommer i den utsända föredragningslistan, om årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar detta.

 • 7. EXTRA MÖTE

Extra möte skall sammankallas om årsmöte så beslutar, eller om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det påkallat. Kallelse ska ske på samma sätt som till årsmöte och endast ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

 • 8. STYRELSE

Styrelsen har sitt säte i Hjortsberga.

Årsmötet utser föreningens ordförande jämte det antal övriga ledamöter som årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandatperiod.

Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser då sekreterare och kassör samt två firmatecknare att var för sig tecknar föreningens firma. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet beslutat.

 • 9. EKONOMISK FÖRVALTNING

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning och vad i övrigt som berör föreningen samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

 • 10. STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två möten.

 • 11. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa möten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två möten som nämnts ovan. Vid upplösning av föreningen skall samtliga beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångar skall likaledes väckas minst tre veckor före det första av de två mötena. Eventuella tillgångar må ej fördelas mellan styrelseledamöter eller övriga medlemmar utan tillfalla en ideell verksamhet.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Vi föreslår att årsmötet fastställer stadgarna enligt förslaget

8.     Fråga om hjärtstartare till samhället

Styrelsen har undersökt möjligheterna att installera en hjärtstartare som skulle vara tillgänglig dygnet runt i samhället. Efter en preliminär förfrågan kan en sådan installeras vid Allbohus lägenheter på Västregårdsvägen.

Priset för en hjärtstartare ligger inom ramen 10 000 – 20 000 kr till detta tillkommer sedan en särskild uppvärmd box (krävs eftersom hjärtstartaren måste förvaras varmt) kostnad ca 6 000 kr och till detta tillkommer en driftskostnad på som ligger inom ramen 250 – 1 150 kr per år exkl. el.

Styrelsen bedömer att vi inte kan klara detta utan hjälp av extern finansiering.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Vi föreslår att föreningen verkar för att en hjärtstartare placeras under förutsättning att ett bidrag från föreningen på högst 10 000 kr räcker.

9.     Fråga om matplats vid Los och sittplatser utmed strandpromenaden

Borden som är placerade vid badplatsen och korsningen Skolvägen/Åredavägen har fallit för åldern och behöver ersättas. Kostnad för detta är 1 000 kr exkl. material. Vidare har den gamla sittplatsen utmed strandpromenadens sträckning på sågverksområdet försvunnit.

FÖRSLAG TILL BESLUT

VI föreslår att bordet vid badplatsen ersätts samt sittplatsen utmed strandpromenaden. Bordet vid korsningen forslas bort och ersätts inte.

10.                   Fråga om farthinder i samhället

Frågan har väckts att blomsterlådor ska sättas upp som farthinder, framförallt på Skolvägen för att dämpa farten. Vi undersöker nu vilka tillstånd som krävs i så fall men om vi får tillstånd som avser vi att sätta ut ett antal farthinder på vägarna framförallt kring skolan och lekparken.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Föreningen ska verka för att farthinder placeras ut.

11.                   Fråga om pubkväll

Enligt tidigare beslut så planerar vi att genomföra en pubkväll med samkväm för boende i samhället, vi önskar därför få förslag på både ett lämpligt datum och lämplig plats.

 

Nedan finner du en länk till det dokument där du kan rösta enligt årsmöteshandlingarna. Du öppnar dokumentet, sparar det på din egna dator när du fyllt i det och mailar det till Rolf Bladh på mailadress: r.bladh@bahnhof.se

Uppstår problem eller du har några frågor så tveka inte att höra av dig till Rolf eller någon annan i styrelsen så hjälper vi dig! Du måste lämna din röst senast den 17/7-2020 då årsmötet avslutas.

Röstning Digitalt årsmöte 2020