jun 05 2020

Informationsblad maj 2020

Klicka på länken för att läsa informationsbladet maj 2020.

Informationsbladet maj 2020

 

 

maj 12 2020

Förslag till nya stadgar i Samhällsföreningen

Länk till dokumentet: HJORTSBERGA SAMHÄLLSFÖRENING STADGAR

HJORTSBERGA SAMHÄLLSFÖRENING STADGAR

 • 1. SYFTE

Hjortsberga Samhällsförening är en ideell förening.

Föreningens syfte är: att främja utvecklingen för Hjortsberga samhälle så att det finns möjligheter till boende och meningsfull tillvaro för alla åldrar i Hjortsberga.

 • 2. FÖRENINGENS ORGAN
 1. Årsmöte
 2. Extra möte
 3. Styrelse
 4. Revisorer
 • 3. MEDLEMMAR

Till medlemmar i föreningen kan antas var och en som instämmer i föreningens syfte. Medlemskap beviljas av styrelsen. Genom sitt medlemskap har medlem godkänt att föreningen och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet. Sådana uppgifter skall dock aldrig omfatta personnummer.

 • 4. MEDLEMSAVGIFT

Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställes av årsmötet för ett år i taget.

 • 5. ÅRSMÖTE

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Det skall hållas senast tre månader efter räkenskapsårets utgång. Kallelse till årsmöte skall kungöras senast fjorton dagar före årsmötet genom annons i Smålandsposten samt affischering på föreningens anslagstavlor .

Varje närvarande medlem som erlagt sin medlemsavgift för verksamhetsåret äger en röst. Röstning sker öppet såvida inte sluten röstning begärts. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då vid lika röstetal för kandidater, lottning skall ske.

 • 6. FÖRSLAG

Varje medlem äger rätt att ställa förslag till årsmötet. Sådant förslag skall, för att kunna behandlas, ha inkommit till styrelsen senast den 31 december verksamhetsåret. Årsmötet kan behandla andra frågor än de som förekommer i den utsända föredragningslistan, om årsmötet med minst 2/3 majoritet beslutar detta.

 • 7. EXTRA MÖTE

Extra möte skall sammankallas om årsmöte så beslutar, eller om minst 2/3 av medlemmarna begär det eller då styrelsen finner det påkallat. Kallelse ska ske på samma sätt som till årsmöte och endast ärenden som angivits i kallelsen får behandlas.

 • 8. STYRELSE

Styrelsen har sitt säte i Hjortsberga.

Årsmötet utser föreningens ordförande jämte det antal övriga ledamöter som årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om styrelsens storlek och mandatperiod.

Föreningens verksamhet leds av styrelsen som är beslutsmässig när mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser då sekreterare och kassör samt två firmatecknare att var för sig tecknar föreningens firma. Det ankommer på styrelsen att mellan årsmötena ansvara för verksamheten i enlighet med de riktlinjer årsmötet beslutat.

 • 9. EKONOMISK FÖRVALTNING

Räkenskapsåret omfattar kalenderår. Kassören upprättar för varje räkenskapsår bokslut och ekonomisk berättelse. Berättelse och bokslut överlämnas till revisorerna tillsammans med redovisningshandlingar senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall följa föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning och vad i övrigt som berör föreningen samt förelägga årsmötet revisionsberättelse med förslag rörande bokslut och ansvarsfrihet.

 • 10. STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa två möten.

 • 11. UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. Minst fjorton dagar skall förflyta mellan dessa möten. Förslag skall ha väckts minst tre veckor före det första av de två möten som nämnts ovan. Vid upplösning av föreningen skall samtliga beslut fattas om disposition av föreningens tillgångar. Likalydande beslut måste fattas vid båda beslutstillfällena. Förslag om disposition av tillgångar skall likaledes väckas minst tre veckor före det första av de två mötena. Eventuella tillgångar må ej fördelas mellan styrelseledamöter eller övriga medlemmar utan tillfalla en ideell verksamhet.

Årsmötesärenden enligt stadgarna

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fasställande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet.
 4. Fråga om årsmötet kallats i rätt tid enligt stadgarna
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisorernas berättelse
 6. Fastställande av bokslut
 7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av styrelsens storlek och mandatperiod
 11. Val av ordförande jämte övriga styrelseledamöter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Eventuella andra val
 15. Andra ärenden varom årsmötet beslutar
 16. Årsmötet avslutas

apr 27 2020

Maskrostid!

Kanske kan de här små gula blommorna lysa upp tillvaron även när vårsolen går i moln.

 

Ett solfärgat täcke av maskrosblom

syns tätt över vårgrön äng.

I ett glänsande hav med böljor av guld

blir var blomma som gyllene peng.

 

När bina har levt i sitt överflöd

och druckit av maskrosens vin,

då byter snart blomman sin pråliga dräkt,

som nyss var så lockande fin.

 

Men frukten av festen för blommor och bin

står plötsligt som cirkelrund boll,

så bräcklig och lätt i försommarvind

med frön i givakt under vitt parasoll.

 

Som små astronauter slungas de ut

i maskrosfröfylld atmosfär.

Sin kapsel de lämnar med nyfött hopp

och känner att vindarna bär.

 

När luften står still över dunvit äng

då gör fröastronauten ett stopp

och sakta den dalar mot okänt mål

i ett ljudlöst fallskärmshopp.

 

Nu sörjer ej någon de tusentals ljus

som vinden i hast blåste ut,

för med fallskärmsavtal har var flora försetts,

och till våren då faller det ut.

 

Då blir åter den blomstrande ängen

som ett valv utav blänkande mynt.

I den färgrika, fagra naturen

är maskrosen självklar som pynt.

 

De här verserna är skrivna och inskickade av Jan-Ingmar Magnusson.

apr 13 2020

Vattenläcka i västra Alvesta och Hjortsberga

En vattenläcka på ledningsnätet gör att västra Alvesta och Hjortsberga kan vara utan vatten. Reparation pågår. Vatten finns att hämta i tappkran vid kommunförrådet mot parkeringen, Hjärtenholmsvägen 14, Alvesta.

Mer info finns på: https://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/vattenlacka-i-vastra-alvesta-och-hjortsberga/

 

apr 06 2020

Inställt årsmöte och vårstädning

Med anledning av det nuvarande läget när det gäller spridningen av Covid 19 har styrelsen beslutat att vi skjuter ytterligare på årsmötet, vi kommer att återkomma med nytt datum.

Vi skjuter också på vårstädningen tills hösten, när förhoppningsvis läget har normaliserats något.

mar 30 2020

Krisutbildningen skjuts på framtiden

Den utbildning som samhällsföreningen i samarbete med MSB avsåg att genomföras den 19/4 måste tyvärr skjutas på framtiden på grund av Covid-19. Då har vi förhoppningsvis facit på Corona-krisen och mycket att dra lärdom av. Mer information kommer framöver.

mar 16 2020

Årsmötet är inställt!

Hjortsberga Samhällsförenings årsmöte som var planerat tills i morgon kl 19:00 är uppskjutet på grund av den rekommendation som Folkhälsomyndigheten givit. Styrelsen kommer att träffas i morgon och besluta om ett nytt datum för årsmötets genomförande. Anslag kommer att göras både på Facebook och på anslagstavlor i byn.

feb 29 2020

Skänk och byt! Nyhet!!!

Då efterfrågan från småbyar runt omkring Hjortsberga att vara med i vår nya Facebook-grupp ”Skänk och Byt” så ändrar vi reglerna så att även postnummer 342 94 får vara med! Välkomna! Länk till Facebook-gruppen hittar du här:

https://www.facebook.com/groups/180569079942774/

 

feb 26 2020

Årsmöte samhällsföreningen

Samhällsföreningens årsmöte närmar sig, den 17/3 klockan 19:00 och samhällsföreningen bjuder på fika.

Årsmötet inleds med information angående ombyggnaden av väg 25. Från Alvesta kommun kommer det en representant som informerar om planerna och ger svar på eventuella funderingar. Efter iformationen fortsätter årsmötet. Missa inte detta tillfälle!

feb 18 2020

Skänk och byt!

För oss alla som bor i Hjortsberga så finns det nu ett alternativ till att slänga saker på tippen. Om du har grejer som du inte använder och som bara ligger och skräpar på grund av att de är för bra för att slängas, så kan du genom en annons i Facebook-gruppen ”Hjortsberga skänk och byt” låta någon annan ta hand om dem. Oavsett vad, en cykel, kilovis med äpplen eller gamla linnedukar. Det finns inga gränser, annat än att man inte får ta betalt. Sidan är till för att hjälpa oss att hjälpa varandra och samtidigt vara rädda om vår planet. Vi kan skänka saker eller tjänster, genom att göra detta kanske vi tillsammans kan minska behovet av att köpa nya grejer när jag kan få det av min granne mot att jag klipper dennes gräs, eller liknande. Klicka på länken så kommer du direkt till sidan, du måste förstås ha ett Facebook-konto för att komma dit, sen är det bara att läsa igenom gruppens regler och sen är du välkommen!

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg