Årsmöte

Hjortsberga Samhällsförening håller årsmöte den 13/3 kl 19:00 på Hjortsbergagården, dit alla medlemmar är välkomna! Föreningen bjuder på kaffe och fika, Välkomna!

Dagordningen följer enligt nedan:

Datum:        2023-03-13
Plats:          Hjortsbergagården

 • 1 Öppnande av årsmötet
 • 2 Fastställande av dagordning
 • 3 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare för årsmötet.
 • 4 Fråga om årsmötet kallats i rätt tid enligt stadgarna
 • 5 Styrelsens verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisorernas berättelse
 • 6 Fastställande av bokslut
 • 7 Beslut rörande ansvarsfrihet till styrelsen.
 • 8 Verksamhetsplan för det kommande året
 • 9 Fastställande av medlemsavgifter
 • 10 Fastställande av styrelsens storlek och mandatperiod
 • 11 Val av ordförande och övriga ledamöter
 • 12 Val av revisor
 • 13 Val av valberedning
 • 14 Eventuella andra val
 • 15 Andra ärenden varom årsmötet besluter
 • 16 Årsmötet avslutas, och fika intages!